Skip to navigation
Menu
Search
zoomed-in-gaelic-map-of-the-national-map

Gaelic Language Plan Consultation

To read this in English, click here.

Plana na Gàidhlig

Fad ceudan de bhliadhnaichean, agus suas gus an 19mh linn, b’ e a’ Ghàidhlig am prìomh chànan a chleachdadh leis na daoine a bha a’ fuireach ann am Pàirc Nàiseanta Loch Laomainn is nan Tròisichean.

An-diugh, tha i fhathast bunaiteach don dualchas, dearbh-aithne is beatha chultarail againn. Tha mòran de na h-ainmean-àite againn an-diugh bho Ghàidhlig o thùs, agus tha ainmean Gàidhlig air feartan-tìre a’ Phàirc air a bheil sinn uile eòlach agus dèidheil, leithid beanntan, gleanntan is aibhnichean.

Tha dreuchd chudromach aig Ùghdarras a’ Phàirc Nàiseanta ann a bhith a’ glèidheadh agus a’ meudachadh na Gàidhlig mar phàirt den dualchas nàdarra is cultarach againn.

Co-chomhairleachadh fosgailte: Plana na Gàidhlig 2024- 2029

Tha am Plana Gàidhlig againn a’ cur an cèill gu bheil gealltanas againn a bhith a’ toirt na Gàidhlig beò sa Phàirc, agus a bhith a’ dèanamh cinnteach gun cùm i oirre a bhith buntainneach airson nan ginealaichean ri teachd. Tha sinn a-nis a’ sireadh fios air ais air a’ phlana againn airson 2024-29 tro shuirbhidh air-loidhne (ceann-là dùnaidh 13 Cèitean 2024).

Bidh sinn a’ cur fàilte air freagairtean bhon h-uile duine aig a bheil ceangal ris a’ Phàirc: com-pàirtichean, luchd-ùidhe, gnothachasan, luchd-còmhnaidh agus luchd-tadhail. Bidh am fios air ais seo gar cuideachadh gus dèanamh cinnteach gu bheil Plana na Gàidhlig seo a’ comharrachadh na tha cudromach dhaibhsan aig a bheil meas is spèis air an àite.

Leughaibh an dreachd de Phlana na Gàidhlig 2024-2029

Cuiribh fios thugainn gus lethbreac den dreachd phlana seo iarraidh ann an cruth eile, a’ gabhail a-steach ann an cruth-clò mòr.

Coileanaibh an t-suirbhidh air-loidhne againn (ceann-là dùnaidh 13 Cèitean 2024)

Cuiribh fios thugainn ma tha sibh airson an co-chomhairleachadh a fhreagairt ann an cruth eile.

Planaichean na Gàidhlig a tha air a bhith againn gu ruige seo


Gaelic Language Plan

For hundreds of years, and up until the 19th century, Gaelic was the dominant language used by people who lived in Loch Lomond and the Trossachs National Park.

Today, it is still integral to our heritage, identity and cultural life. Many of our present-day place names are Gaelic in origin and geographical features of the Park we all know and love, such as mountains, glens and rivers, have Gaelic names.

The National Park Authority has an important role to play in conserving and enhancing Gaelic as part of our natural and cultural heritage.

Consultation open: Gaelic Language Plan 2024- 2029

Our Gaelic Language Plan sets our commitment to bring Gaelic language to life in the Park, and ensure it remains relevant for future generations. We are now looking for feedback on our plan for 2024-29 through an online survey (closing date 13 May 2024).

We welcome responses from everyone who has a connection to the National Park; partners, stakeholders, businesses, residents and visitors. This feedback will help us to ensure this Gaelic Language Plan reflects what’s important to those who love and care about the place.

Read the draft Gaelic Language Plan 2024-2029

Please contact us to request a copy of this draft plan in an alternative format, including large print.

Please complete our online survey (closing date 13 May 2024)

Please contact us if you would like to respond to the consultation in an alternative method.

Our previous Gaelic Language Plans

zoomed-in-gaelic-map-of-the-national-map

Back to top
Skip to content