Skip to navigation
Menu
Search
national-park-authority-headquarters-building-with-logo-prominent

A’ Phàirc Nàiseanta a’ cur co-chomhairle air bhog air a Plana Gàidhlig

Thathar a’ sireadh bheachdan air plana a tha a’ cur an cèill mar a thèid a’ Ghàidhlig a leasachadh is a bhrosnachadh taobh a-staigh Pàirc Nàiseanta Loch Laomainn is nan Tròisichean thairis air an ath chòig bliadhna.

Seo an dàrna Plana Gàidhlig 5-bliadhna aig a’ Phàirc Nàiseanta agus tha e a’ cur an cèill mar a bhios Ùghdarras na Pàirce Nàiseanta a’ cleachdadh na Gàidhlig taobh a-staigh na h-obrach aige agus mar a bhios e a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig do luchd-tadhail agus do bhuidhnean foghlaim.

Thuirt Gòrdan Watson, Àrd-oifigear Pàirc Nàiseanta Loch Laomainn is nan Tròisichean: “Fad nan ceudan de bhliadhnaichean gus an 19mh linn, b’ i a’ Ghàidhlig am prìomh chànan taobh a-staigh sgìre na Pàirce Nàiseanta.  Tha a’ mhòr-chuid de na h-ainmean anns a’ Phàirc nan ainmean Gàidhlig, agus mar sin, tha an cànan bunaiteach ann a bhith a’ tuigsinn agus a’ mìneachadh a’ chruth-tìre air leth a th’ againn.

“’S e amas a’ phlana a bhith a’ toirt beò eachdraidh agus cultar Gàidhlig na Pàirce tro chothroman conaltraidh is foghlaim cho math ri bhith a’ cur ris an fharsaingeachd de ghoireasan Gàidhlig a th’ againn.”

Thathar ag iarraidh air daoine agus buidhnean aig a bheil ùidh sa chùis an cuid bheachdan a thoirt seachad air an dreachd phlana tron cho-chomhairle 12 seachdainean, a ruitheas gu 5 Giblean 2017.

Back to top
Skip to content