Extreme weather over the weekend has affected some areas within the National Park, many of which are still without power. Please take care if you are visiting the Park and be aware that some facilities may be closed.

Close alert
Skip to navigation
Menu
Search
national-park-authority-headquarters-building-with-logo-prominent

Mar a nithear gearan

Tha sinn gu mòr airson seirbheis àrd-ìre a thoirt seachad agus tha sinn a’ cur fàilte an dà chuid air fios air ais a tha fàbharach agus air gearanan. Cleachdaidh sinn am fiosrachadh seo gus piseach a thoirt air an obair againn.

Tha an duilleag seo a’ toirt cunntas air dòigh-obrach nan gearanan againn, air mar a nithear gearan no mar a bheirear seachad fios air ais, agus air dè a nì sinne.

Ciamar a nì mi gearan?

Tha sinn a’ mìneachadh gearan san dòigh a leanas: ‘Nuair a co-dhiù aon bhall den phoball a’ cur an cèill nach eil iad riaraichte le rud(an) a rinn no nach do rinn Ùghdarras na Pàirce, no le ìre na seirbheis a thug Ùghdarras na Pàirce seachad no a chaidh a thoirt seachad às leth Ùghdarras na Pàirce.

Ma nì thu gearan gu dìreach don neach-obrach ris a bheil thu a’ dèiligeadh, dh’fhaodte gun gabh an duilgheadas fhuasgladh gu luath agus gu furasta.

Air neo, faodaidh tu:

 • Sgrìobhadh thugainn aig: Prìomh Oifis Pàirc Nàiseanta Loch Laomainn is nan Tròisichean, Carrochan, Rathad Charrochan, Bealach, G83 8EG
 • Post-d a chur thugainn aig info@lochlomond-trossachs.org

Gabhaidh sinn ri gearanan suas ri sia miosan bhon ceann-latha a thachair an nì mu bheilear a’ dèanamh gearan.

Tha Dòigh-obrach Làimhseachaidh nan Gearanan – Treòir do Luchd-cleachdaidh ag innse dhut dè nì sin. A bharrachd air seo, tha Poileasaidh Giùlan ris nach Gabhar againn airson nan dàimhean a th’ againn le buill den phoball a tha a’ tadhal oirnn no a’ cur fios thugainn.

Clàraichidh sinn gach gearan agus foillsichidh sinn geàrr-chunntas san Aithisg Bhliadhnail againn gach bliadhna.

Dòigh-obrach nan gearanan

Ìre 1 –  Fuasgladh sa chiad dol a-mach

Tha fuasgladh sa chiad dol a-mach ag amas air gearanan a tha sìmplidh agus nach eil feumach air rannsachadh/air mòran rannsachaidh fhuasgladh gu luath. ’S e an t-amas againn gun tèid seo a dhèanamh taobh a-staigh còig làithean obrach.

Mur a tèid againn air an gearan agad fhuasgladh taobh a-staigh còig làithean obrach air adhbhar sam bith, cuiridh sinn fios thugad gus bruidhinn air na roghainnean. Dh’fhaodte gum bi seo a’ gabhail a-steach sìneadh den chlàr-ama thùsail no, ma tha a’ chùis nas toinnte na bha sinn an dùil an toiseach, a bhith a’ dèanamh rannsachadh nas toinnte (Ìre 2).

Ìre 2 – rannsachadh

Tha ìre an rannsachaidh a’ dèiligeadh ri trì seòrsaichean gearain:

 1. Cùisean nach deach fhuasgladh aig Ìre 1
 2. Cùisean a tha toinnte nan nàdar agus/no far a bheil e follaiseach sa chiad dol a-mach gu bheil rannsachadh mionaideach a dhìth
 3. Cùisean a tha a’ gabhail a-steach buill den àrd-sgioba stiùiridh

Nuair a tha sinn a’ cleachdadh Ìre 2:

 1. Leigidh sinn fios gun d’fhuair sinn an gearan agad taobh a-staigh trì làithean obrach
 2. Nuair a tha e iomchaidh, bruidhnidh sinn ribh mun ghearan agad gus an tuig sinn carson a tha thu  fhathast mì-riaraichte agus dè am fuasgladh a tha thu a’ sireadh
 3. Bheir sinn làn-fhreagairt dhut taobh a-staigh 20 latha-obrach.

Ma tha an rannsachadh fìor thoinnte agus ma bhios feum againn air nas fhaide na 20 latha-obrach gus an duilgheadas fhuasgladh, aontachaidh sinn ri clàr-ama ùr agus cumaidh sinn fios riut mun adhartas a tha sinn a’ dèanamh.

Sgrùdadh neo-eisimeileach bhon taobh a-muigh – Ombudsman Sheirbheisean Poblach na h-Alba

Ma tha thu air a dhol tro dhòigh-obrach nan gearanan againn, agus ma tha thu mì-thoilichte fhathast, faodaidh tu tagradh a dhèanamh gus Ombudsman Sheirbheisean Poblach na h-Alba (SPSO).

Mar as trice, chan urrainn dhan SPSO coimhead air:

 • Gearan neach deach tro dhòigh-obrach nan gearanan againn air fad. Feumaidh tu a bhith air fios fhaighinn mu bhuil a’ ghearain agad, aig ìre 2, mus tog thu e le SPSO.
 • Tachartasan a thachair, no a dh’ionnsaich thu mu dheidhinn, còrr is bliadhna air ais
 • Cùis a tha, no a bha, air beulaibh cùirt.

Is urrainn dhut fios a chur dhan SPSO aig:

Ombudsman Sheirbheisean Poblach na h-Alba 
Freepost EH641
DÙN ÈIDEANN
EH3 0BR
Fòn: 0800 377 7330
Facs: 0800 (0)377 7331
Post-d: ask@spso.org.uk

Ma tha gearan agad mun dol-a-mach aig fear/tè de na Buill Bùird againn, faodaidh tu na draghan agad a thogail le:

Coimiseanair nan Inbhean Poblach
39 Gàrraidhean Drumsheugh
DÙN ÈIDEANN,
EH3 7SW
Fòn: 0300 011 0550
Facs: 0131 220 5419
Post-d: investigations@ethicalstandards.org.uk

Back to top
Skip to content